Formularz zgłoszeniowy PZP dla MŚP – II edycja

1. Nazwa Przedsiębiorstwa*

2. NIP*

3. Dokładny adres siedziby*

4. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym*

5. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo*

6. Telefon osoby do kontaktu*

7. E-mail osoby do kontaktu*

8. Typ przedsiębiorstwa*

9. Wielkość przedsiębiorstwa*

jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/

10. Czy firma ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?*

jeśli Tak, należy udostępnić Organizatorowi sprawozdania finansowe z 2 ostatnich lat w celu weryfikacji danych wpływających na określenie wielkości przedsiębiorstwa
TAKNIE

11. Z których form wsparcia chcesz skorzystać:

Szkolenie ogólne

Szkolenie praktyczne

Doradztwo (obligatoryjne) – szacunkowa liczba godzin potrzebnego doradztwa (min. 10, maks. 23 godziny)

UCZESTNIK

(osoba zaangażowana lub planowana do zaangażowania w proces ubiegania się firmy o zamówienia publiczne w Polsce)

1. Imię i Nazwisko*

2. PESEL uczestnika*

3. Adres zamieszkania uczestnika - ulica, numer, miejscowość, kod*

4. Gmina*

5. Powiat*

6. Wojewodztwo*

7. E-mail uczestnika*

8. Telefon uczestnika*

9. Wykształcenie uczestnika*

10. Wiek*

11. Płeć*

kobietamężczyzna

12. Forma zatrudnienia*

WłaścicielPracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę

13. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

TakNieOdmowa podania informacji

14. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

TakNie

15. Osoba z niepełnosprawnościami*

TakNieOdmowa podania informacji

16. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*

TakNie

17. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu*

TakNie

18. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*

TakNieOdmowa podania informacji

19. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

Tak

*- wszystkie pola wymagane