Formularz zgłoszeniowy PZP dla MŚP – południowa Polska

1. Nazwa Przedsiębiorstwa*

2. NIP*

3. Dokładny adres siedziby*

4. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym*

5. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo*

6. Telefon osoby do kontaktu*

7. E-mail osoby do kontaktu*

8. Typ przedsiębiorstwa*

9. Wielkość przedsiębiorstwa*

jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/

10. Branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo*

11. Czy firma ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?*


TAK - jeśli Tak, należy udostępnić Organizatorowi sprawozdania finansowe z 2 ostatnich lat w celu weryfikacji danych wpływających na określenie wielkości przedsiębiorstwaNIE

12. Czy firma jest aktywna na rynku zamówień publicznych:*


Nie – firma nie posiada doświadczeń na rynku zamówień publicznych tj. nie zawarła żadnej umowy z zamawiającym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przez zamówienie publiczne rozumie się zamówienie, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZPTak - firma posiada doświadczenie na rynku zamówień publicznych tj. przed przystąpieniem do projektu zawarła co najmniej jedną umowę z zamawiającym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przez zamówienie publiczne rozumie się zamówienie, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP.
Firmy aktywne na rynku zamówień publicznych mogą skorzystać ze wsparcia od 11.2021

ZAKRES WSPARCIA

Z których form wsparcia chcesz skorzystać:

Szkolenie z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, w tym z tematyki partnerstwa publiczno-prywatnegoSzkolenie z wykorzystania instrumentów e-zamówieńSzkolenie z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznychDoradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Wybierz województwo, na terenie którego chcesz wziąć udział w szkoleniu

Jakim rodzajem zamówień publicznych jesteś szczególnie zainteresowana/y:

Jeśli masz sprecyzowane potrzeby szkoleniowe, podziel się nimi z nami – dołożymy wszelkich starań, by zostały uwzględnione w programie szkolenia

DANE UCZESTNIKA

(osoba zaangażowana lub planowana do zaangażowania w proces ubiegania się firmy o zamówienia publiczne w Polsce)

1. Imię i Nazwisko*

2. PESEL uczestnika*

3. Adres zamieszkania uczestnika*

Ulica*

Numer*

Miejscowość*

Kod*

Gmina*

Powiat*

Wojewodztwo*

4. E-mail uczestnika*

5. Telefon uczestnika*

6. Wykształcenie uczestnika*

7. Wiek*

11. Płeć*

kobietamężczyzna

12. Forma zatrudnienia*

Właściciel prowadzący działalność gospodarcząPracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę

13. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

TakNieOdmowa podania informacji

14. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

TakNie

15. Osoba z niepełnosprawnościami*

TakNieOdmowa podania informacji

16. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*

TakNie

17. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu*

TakNie

18. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*

TakNieOdmowa podania informacji

19. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

Tak

*- wszystkie pola wymagane