JAK DZIAŁAMY

GRUPA ODITK kompleksowo wspiera w zakresie pozyskania i obsługi środków z funduszy unijnych.
Od 2004 roku uzyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości przekraczającej 71 mln zł.
Pozyskane środki objęły 40 projektów, w których udział wzięło ponad 10 000 osób.

Dbamy o efektywne wykorzystanie pozyskanych środków oraz maksymalizację zakładanych rezultatów.
Wszystkie realizowane projekty zakończyliśmy sukcesem merytorycznym oraz prawidłowym rozliczeniem finansowym.

Nasze projekty:

1. „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” (PZP dla MŚP) – II edycja 

Okres realizacji szkoleń i doradztwa: lipiec 2018-maj 2020

Miejsce realizacji: woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie

Kto może wziąć udział:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mające siedziby zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie w/w województw
 • Właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych. 

Poziom dofinansowania projektu: 90%

W projekcie udzielana jest pomoc de minimis

Projekt jest realizowany przez ODITK pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w ramach działania 2.2 POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” (PZP dla MŚP)

Cel projektu:

 • Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 170 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Planowane efekty:

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 153

 • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 170

 • Średnia liczba osobodni szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika – 4

 • Średnia liczba godzin doradztwa poszkoleniowego przypadająca na uczestników szkoleń rekrutujących się z jednej firmy – 8

 • Średnia liczba godzin doradczych przypadających na przedsiębiorcę korzystającego z punktu konsultacyjno-doradczego – 20

 • Liczba uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 45 rok życia – 34

 • Liczba osobodni szkoleniowych realizowanych w ramach projektu – 1360

 • Liczba godzin doradztwa poszkoleniowego zrealizowanych w ramach projektu – 1360

 • Liczba godzin doradczych zrealizowanych w ramach punktu konsultacyjno-doradczego – 1700

Wartość projektu:

 • 1 775 251,20 PLN

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 597 726,08 PLN

Harmonogram projektu:

 • 07.2016-02.2017 – Identyfikacja i rekrutacja

 • 09.2016-08.2017 – Szkolenia z ubiegania się o zamówienia publiczne

 • 10.2016-10.2017 – Indywidualne doradztwo poszkoleniowe

 • 10.2016-03.2018 – Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

3. „Strategiczne wsparcie MŚP”  UDA-POWR.02.02.00-00-0044/16

Lider projektu:

 • PZP Lewiatan

Cel projektu:

 • Wprowadzenie zarządzania strategicznego w 166 pomorskich MŚP, poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 166
  Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 166
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 2
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 4
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 96
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 • 1 909 070,40 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 718 163,36 zł

Harmonogram projektu:

 • 09-10.2016 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
 • 10.2016-03.2017 Rekrutacja uczestników projektu
 • 11.2016-03.2018 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
 • 11.2016-05.2018 Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
 • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Więcej na stronie www.pzplewiatan.pl

4. „Ukierunkowani na rozwój” UDA-POWR.02.02.00-00-0058/16

Lider projektu:

 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cel projektu:

 • Wprowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 198
 • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 178
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 106
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 • 1 871 281,20 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 684 153,08 zł

Harmonogram projektu:

 • 09-10.2016  -Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
 • 10.2016-03.2017 – Rekrutacja uczestników projektu
 • 11.2016-03.2018 – Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
 • 11.2016-05.2018 – Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
 • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Więcej na stronie www.rzemioslo.slupsk.pl/projekty/

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

5. „Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP” UDA-POWR.02.02.00-00-0045/16

Lider projektu:

 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cel projektu:

 •  Wprowadzenie do 174 zachodniopomorskich MŚP zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 174
 • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 156
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 97
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 •  1 896 056,64 zł

Dofinansowanie z EFS:

 •  1 706 450,97 zł

Harmonogram projektu:

 • 09-10.2016 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
 • 10.2016-03.2017 – Rekrutacja uczestników projektu
 • 11.2016-03.2018 – Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
 • 11.2016-05.2018 – Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
 • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Więcej na stronie http://rzemioslo.slupsk.pl/projekty/

 

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

 

KIM JESTEŚMY

GRUPA ODITK od 35 lat wspiera pracę setek firm. Towarzyszymy Klientom w rozwoju ich organizacji poprzez doradztwo, szkolenia, coaching oraz e-learningi i symulacje biznesowe. Specjalizujemy się w systemowych rozwiązaniach doradczo-szkoleniowych.

Więcej na www.oditk.pl