JAK DZIAŁAMY

GRUPA ODITK kompleksowo wspiera w zakresie pozyskania i obsługi środków z funduszy unijnych.
Od 2004 roku uzyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości przekraczającej 71 mln zł.
Pozyskane środki objęły 40 projektów, w których udział wzięło ponad 10 000 osób.

Dbamy o efektywne wykorzystanie pozyskanych środków oraz maksymalizację zakładanych rezultatów.
Wszystkie realizowane projekty zakończyliśmy sukcesem merytorycznym oraz prawidłowym rozliczeniem finansowym.

Nasze projekty:

1. „Nowe prawo zamówień publicznych – nowa szansa dla MŚP” PZP – południowa Polska

Cel projektu:

 • wzrost aktywności na rynku zamówień publicznych 234 przedsiębiorstw z woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez wzrost wiedzy i kompetencji w zakresieprofesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 234
 • Liczba MMŚP, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych -211
 • Liczba MMSP, których przedstawiciele nabyli wiedzę dot. realizacji przedsięwzięć w formule PPP – 39
 • Liczba MMŚP, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie realizacji przedsięwzięć
  w formule PPP – 43
 • Liczba uczestników w podziale na płeć, objętych wsparciem w ramach projektu-117 kobiet,117 mężczyzn

Wartość projektu:

 • 2 337 929,63 PLN

Dofinansowanie z EFS:

 • 2 104 136,66 PLN

Harmonogram projektu:

 • 09.2020-12.2021 – Rekrutacja
 • 09.2020-01.2021 – Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego oraz doradztwo poszkoleniowe
 • 10.2020-01.2022 – Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień oraz doradztwo poszkoleniowe
 • 01.2021 – Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych oraz doradztwo poszkoleniowe
 • 10.2020-04.2022 – Zorganizowanie i przeprowadzenie Doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

2. „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP – edycja III” PZP – północna Polska

Cel projektu:

 • Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 250 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Planowane efekty:

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 225
 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę dot. realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego – 40
 • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 250
 • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego – 45
 • Liczba uczestników w podziale na płeć – 125 kobiet, 125 mężczyzn

Wartość projektu:

 • 2 476 362,24 PLN

Dofinansowanie z EFS:

 • 2 228 726,01 PLN

Harmonogram projektu:

 • 03.2020-09.2021 – Rekrutacja
 • 03.2020-10.2020 – Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego oraz doradztwo poszkoleniowe
 • 03.2020-10.2021 – Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień oraz doradztwo poszkoleniowe
 • 04.2020 – Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych oraz doradztwo poszkoleniowe
 • 03.2020-01.2022 – Zorganizowanie i przeprowadzenie Doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

3. „Sukcesja z sukcesem”

Cel projektu:

 • Zwiększenie adaptacyjności 170 firm rodzinnych z sektora MŚP głownie z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego poprzez doradztwo w zakresie sukcesji

Planowane efekty:

 • Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 153
 • Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 170
 • Liczba zrealizowanych godzin doradczych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych – 10 200

Wartość projektu:

 • 3 309 619,50 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 2 978 657,55 zł

Harmonogram projektu:

 • Do 12.2019 – Rekrutacja
 • 11.2018-06.2020 – Wstępna sesja doradcza
 • 11.2018-11.2022 – Działania doradcze wynikające ze wstępnej analizy firmy
 • 01.2019 – 01.2023 – Wdrożenie procesu sukcesji
 • 04.2019-04.2023 – Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

4. „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” (PZP dla MŚP) – II edycja – projekt zakończony z sukcesem

Cel projektu:

 • Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 300 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Planowane efekty:

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 270
 • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 300
 • Liczba uczestników objętych wsparciem szkoleniowym w ramach projektu – 300
 • Liczba uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 45 rok życia – 31
 • Liczba osobodni szkoleniowych w ramach projektu – 984
 • Liczba godzin doradczych zrealizowanych w ramach projektu – 6900

Wartość projektu:

 • 3 344 372,50 PLN

Dofinansowanie z EFS:

 • 3 009 935,25 PLN

Harmonogram projektu:

 • Do 12.2019 – Rekrutacja
 • 2018-10.2019 –Szkolenia ogólne z ubiegania się o zamówienia publiczne
 • 2018-10.2019 – Szkolenia praktyczne w formie warsztatu
 • 2018-10.2019 – Szkolenie z e-zamówień
 • 2018-05.2020 – Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

 

5. „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” (PZP dla MŚP) – projekt zakończony z sukcesem

Cel projektu:

 • Przygotowanie, poprzez realizację szkoleń i doradztwa, 170 MŚP z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego do profesjonalnego ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Planowane efekty:

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych – 153

 • Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych – 170

 • Średnia liczba osobodni szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika – 4

 • Średnia liczba godzin doradztwa poszkoleniowego przypadająca na uczestników szkoleń rekrutujących się z jednej firmy – 8

 • Średnia liczba godzin doradczych przypadających na przedsiębiorcę korzystającego z punktu konsultacyjno-doradczego – 20

 • Liczba uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 45 rok życia – 34

 • Liczba osobodni szkoleniowych realizowanych w ramach projektu – 1360

 • Liczba godzin doradztwa poszkoleniowego zrealizowanych w ramach projektu – 1360

 • Liczba godzin doradczych zrealizowanych w ramach punktu konsultacyjno-doradczego – 1700

Wartość projektu:

 • 1 775 251,20 PLN

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 597 726,08 PLN

Harmonogram projektu:

 • 07.2016-02.2017 – Identyfikacja i rekrutacja

 • 09.2016-08.2017 – Szkolenia z ubiegania się o zamówienia publiczne

 • 10.2016-10.2017 – Indywidualne doradztwo poszkoleniowe

 • 10.2016-03.2018 – Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

6. „Strategiczne wsparcie MŚP”  UDA-POWR.02.02.00-00-0044/16 – projekt zakończony z sukcesem

Lider projektu:

 • PZP Lewiatan

Cel projektu:

 • Wprowadzenie zarządzania strategicznego w 166 pomorskich MŚP, poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 166
  Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 166
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 2
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 4
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 96
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 • 1 909 070,40 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 718 163,36 zł

Harmonogram projektu:

 • 09-10.2016 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
 • 10.2016-03.2017 Rekrutacja uczestników projektu
 • 11.2016-03.2018 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
 • 11.2016-05.2018 Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
 • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Więcej na stronie www.pzplewiatan.pl

7. „Ukierunkowani na rozwój” UDA-POWR.02.02.00-00-0058/16 – projekt zakończony z sukcesem

Lider projektu:

 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cel projektu:

 • Wprowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 198
 • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 178
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 106
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 • 1 871 281,20 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 684 153,08 zł

Harmonogram projektu:

 • 09-10.2016  -Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
 • 10.2016-03.2017 – Rekrutacja uczestników projektu
 • 11.2016-03.2018 – Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
 • 11.2016-05.2018 – Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
 • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Więcej na stronie www.rzemioslo.slupsk.pl/projekty/

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

8. „Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP” UDA-POWR.02.02.00-00-0045/16 – projekt zakończony z sukcesem

Lider projektu:

 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Cel projektu:

 •  Wprowadzenie do 174 zachodniopomorskich MŚP zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 174
 • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 156
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 97
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 •  1 896 056,64 zł

Dofinansowanie z EFS:

 •  1 706 450,97 zł

Harmonogram projektu:

 • 09-10.2016 – Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
 • 10.2016-03.2017 – Rekrutacja uczestników projektu
 • 11.2016-03.2018 – Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
 • 11.2016-05.2018 – Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
 • 11.2016-05.2018 – Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Więcej na stronie http://rzemioslo.slupsk.pl/projekty/

Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

KIM JESTEŚMY

GRUPA ODITK od 35 lat wspiera pracę setek firm. Towarzyszymy Klientom w rozwoju ich organizacji poprzez doradztwo, szkolenia, coaching oraz e-learningi i symulacje biznesowe. Specjalizujemy się w systemowych rozwiązaniach doradczo-szkoleniowych.

Więcej na www.oditk.pl